Tatyana Tsapenko from Kazan a Russian scammer? ScamCheck dating scammer.

Is Tatyana Tsapenko the Russian scammer?
She appeared in our database from 2018-07-15 , financial damage US $ 250

Rating:rating Voted:0

Preview all photos of this scammer, which we have. After clicking on the photo, you will be redirected to Google Images for check Russian scammers photos in the other places. Maybe the photo was stolen in social networks.
russian dating scammer Tatyana Tsapenko`s photo russian dating scammer Tatyana Tsapenko`s photo russian dating scammer Tatyana Tsapenko`s photo
Tatyana Tsapenko`s added scammer photo Tatyana Tsapenko`s added scammer photo Tatyana Tsapenko`s added scammer photo Tatyana Tsapenko`s added scammer photo
Is she the russian scammer? All known names (aliases) of this scammer, which we have!
Tatyana Tsapenko
Tatyana Tsapenko
Is she the russian scammer? We known where she lives!
Kazan
Is she the russian scammer? All known e'mail of this scammer, which we have!
tatyanalovee28@gmail.com
tatyanalovee28@gmail.com, beatyywomann@gmail.com, loneelywomman@gmail.com, tatyanalovvve@gmail.com, tatyanalovvve@gmail.com
Where you can to Spot and Meet Russian Dating Scammer (site(s), appplication(s))

Is she the russian scammer? For receive your money, she used this Bank Account
No info
Is she the russian scammer? All known phone numbers (usernames on Skype, WhatsApp etc) of this scammer, which we have!

Is She the russian scammer? All known additional details of this scammer, which we have. If we have a text of scammer's letter(s), it'll be remark in this color.

Tsapenko Tatyana Sergeevna 12 april 1990 - fitness trainer

Ahoj Michael! Je pekn?© prija?? v???? list znova. Myslel som, ??e mi nap?­?? alebo nap?­??. Tak??e som ??primne r??d, ??e ste na m?€a nezabudli. Bohu??ia??, teraz m??m po???­ta?? iba v pr??ci, tak??e pre m?€a je probl?©m pou???­va?? r??chle spr??vy. Ale m????em v??m p?­sa?? listy ka??d?? de?€ vo svojom vo??nom ??ase. Moja mzda je mal??, ale sta???­ pre m?€a. A moja pr??ca sa mi p????i. Ale mysl?­m, ??e peniaze v ??ivote nie s?? najd??le??itej??ie! ??o si o tom mysl?­te? Mimochodom, pracujem ako tr?©ner fitness. Preto nem????em pou???­va?? r??zne instant messenger, ako je facebook, viber alebo nie??o in?©. Ke?? pracujem, nem????eme ma?? telef??n s nami. Tak??e si mysl?­m, ??e bude lep??ie komunikova?? e-mailom! Kde pracujete? Nap?­?? si mi z kancel??rie alebo z domu? M????ete mi odpoveda?? na m??j list tak ??asto? Tak??e trochu o mne. Koniec koncov, v poslednom liste som s????bil, ??e o sebe viac nap?­??em! Teraz m??m 28 rokov. Moje narodeniny s?? 12. apr?­l. Nepovedal som ti, ??e som z Ruska! Ospravedl?€ujeme sa, ??e v??m to jednoducho nepovedal, potom by som nemal ch??ba?? m??j profil na zoznamu. ??ijem v meste Kaza?€. Som z ve??kej krajiny Ruska, kde ??ij?? ??udia r??znych kult??r a n??rodnost?­. Toto je ve??mi pekn?© miesto, najm?¤ v lete. Tu je ve??mi pekn?? pr?­roda. Som seri??zna a slu??n?? ??ena. Moja v????ka je 170 cm. Moja v??ha je 54 kg. Moje ob????ben?© kvety s?? ??erven?© ru??e. Moja ob????ben?? farba je ??erven??. Nem??m ??iadne zl?© n??vyky. Som osamel?? a nikdy sa neo??enil. Nem??m deti. M??m pokojn?? povahu. ??ijem s??m! Nem??m rodi??ov! ??ijem v sirotinci predt??m, ako som dospel! Toto bol pre m?€a naj??a?????­ ??as. A ??primne povedan?©, u?? o tom nikdy nechcem prem??????a??. M????ete mi poveda?? viac o sebe? Pre??o h??ad??te na internete? ??o h??ad??te u ??eny? Chcel by som, aby ste na moju ot??zku odpovedali ??primne. Milujem ??primnos?? a pravdu. ??oko??vek to bolo. Naozaj chcem vedie?? v??etko o v??s. Preto mi nap?­??te ??o najviac a ka??d?? de?€. Po??k??m. M????ete sa op??ta?? na ak?©ko??vek ot??zky. V??etko odpoviem bez probl?©mov. Dobre? Odo??lem v??m p??r fotiek z mojej pr??ce! Tie?? v??m posielam video. Mimochodom, ako sa v??m p????ia moje fotografie? D??fam, ??e sa v??m bude p????i??! ??ak??m na va??u odpove?? a va??e fotografie. V???? nov?? priate?? Tatyana.
Witaj. Zostawi?‚e?› sw??j adres e-mail na stronie randkowej. Ciesz?™ si?™, ??e mnie zauwa??y?‚e?›! Nie mam czasu rozmawia?‡ na stronie randkowej, wi?™c lepiej porozmawiam tutaj. Chc?™ powiedzie?‡, ??e moje prawdziwe imi?™ to Tatyana. Jakie jest twoje prawdziwe imi?™? Chcia?‚bym powiedzie?‡, ??e szukam powa??nego zwi?…zku. Jakiego rodzaju zwi?…zku szukasz? Chc?™ od razu powiedzie?‡, ??e to moja pierwsza znajomo?›?‡ z cz?‚owiekiem w Internecie. Od razu chc?™ powiedzie?‡, ??e nie b?™d?™ wysy?‚a?‡ nagich zdj?™?‡, zignoruj?™ te pro?›by. Mam nadziej?™, ??e mi odpowiesz i opowiesz o sobie. W nast?™pnym li?›cie powiem wi?™cej o sobie! Mam nadziej?™, ??e odpowiesz na m??j list. Przesy?‚am ci moje zdj?™cie. Mam nadziej?™, ??e ci si?™ spodoba. B?™d?™ czeka?‡ na twoj?… odpowied??. Tatyana.
Mi?‚o zn??w odebra?‡ tw??j list. My?›la?‚em, ??e napiszesz do mnie, czy nie. Dlatego ciesz?™ si?™, ??e o mnie nie zapomnia?‚e?›. Niestety, teraz mam komputer tylko w pracy, wi?™c problemem dla mnie jest u??ywanie szybkich wiadomo?›ci. Ale mog?™ pisa?‡ listy codziennie w wolnym czasie. Moja pensja jest niewielka, ale mam jej do?›?‡. Ale my?›l?™, ??e pieni?…dze w ??yciu nie s?… najwa??niejsze! Co o tym s?…dzisz? Nawiasem m??wi?…c, pracuj?™ jako piel?™gniarka w klinice. Lubi?™ moj?… prac?™. Lubi?™ pomaga?‡ ludziom. W ko?„cu bardzo dobrze jest czerpa?‡ korzy?›ci z ludzko?›ci, dba?‡ o ni?… i pragn?…?‡ najlepszych. Nie b?™d?™ w stanie u??ywa?‡ r????nych komunikator??w internetowych, takich jak Facebook, Viber czy co?› innego. Poniewa?? na moim telefonie nie ma internetu, a komputer, jak napisa?‚em, dzia?‚a tylko w pracy. Wi?™c my?›l?™, ??e lepiej b?™dzie komunikowa?‡ si?™ przez e-mail! Mam nadziej?™, ??e nie masz nic przeciwko komunikacji e-mailowej. Gdzie pracujesz Piszecie do mnie z biura lub z domu? Czy mo??esz cz?™sto odpowiada?‡ na m??j e-mail? Wi?™c troch?™ o mnie. Rzeczywi?›cie, w ostatnim li?›cie obieca?‚em, ??e napiszesz o sobie wi?™cej! Mam teraz 28 lat. Moje urodziny s?… 12 stycznia. Nie powiedzia?‚em ci, ??e pochodz?™ z Rosji! Przepraszam, ??e nie od razu Ci powiedzia?‚em, to m??j profil nie zostanie pomini?™ty na stronie randkowej. Mieszkam w mie?›cie Kaza?„. Pochodz?™ z du??ego kraju Rosji, w kt??rym ??yj?… ludzie r????nych kultur i narodowo?›ci. To bardzo pi?™kne miejsce, szczeg??lnie latem. Oto bardzo pi?™kna natura. Jestem powa??n?… i przyzwoit?… kobiet?…. M??j wzrost to 165 cm. Moja waga to 50 kg. Moimi ulubionymi kwiatami s?… r????e. Moim ulubionym kolorem jest bia?‚y i bardzo podoba mi si?™ moja forma medyczna. Nie mam z?‚ych nawyk??w. Jestem samotny i nigdy si?™ nie o??eni?‚em. Nie mam dzieci. Mam spokojny charakter. Mieszkam sam! Nie mam rodzic??w! Mieszka?‚em w sieroci?„cu, a?? do mojego wieku! To by?‚ dla mnie najtrudniejszy czas. I szczerze m??wi?…c, nawet nie chc?™ o tym pami?™ta?‡. Je?›li taka chwila wydarzy si?™ i b?™dziemy bardzo blisko siebie, podziel?™ si?™ chwilami z dzieci?„stwa. Czy mo??esz powiedzie?‡ mi wi?™cej o sobie? Dlaczego szukasz randek online? Czego szukasz u kobiety? Za najwa??niejsze cechy cz?‚owieka uwa??am dobro?‡, uczciwo?›?‡, lojalno?›?‡ i oddanie. Szukam r??wnie?? tych cech u m?™??czyzny. Chcia?‚bym szczerze odpowiedzie?‡ na moje pytania. Kocham szczero?›?‡ i prawd?™. Czymkolwiek by?‚a. Jestem bardzo zainteresowany, aby dowiedzie?‡ si?™ wszystkiego o Tobie. Wi?™c pisz do mnie tak cz?™sto, jak to mo??liwe ka??dego dnia. B?™d?™ czeka?‡. Mo??esz zada?‡ dowolne pytania. Odpowiem bez ??adnych problem??w na wszystko, z wyj?…tkiem pyta?„ o charakterze intymnym, o czym m??wi?‚em wcze?›niej. W porz?…dku Przesy?‚am Ci zdj?™cia z mojej pracy! A propos, jak ci si?™ podobaj?… moje zdj?™cia? Mam nadziej?™, ??e Ci si?™ spodoba! Czekam na twoj?… odpowied?? i twoje zdj?™cia. Twoja nowa przyjaci???‚ka Tatyana.
Commentary of our visitor(s)

Date: 2018-11-07 | Name: Marcin | Email: hidden
My?›l?™ ??e pozna?‚em i pisz?™ z oszustk?…

Date: 2018-12-14 | Name: Petro Xyz | Email: hidden
V??ZUM P?‰NZT akart kicsalni t?¶lem H?©ten 2018. 12. 11. 12:41 Kedves dr??g??m. Nagyon ?¶r??l?¶k, hogy l??tom a level?©t. V??rakoztam r??. Minden nap betartom a leveleket. A levelek felemelik a lelkem, ?©s boldogg?? teszik. Nagyon ?¶r??l?¶k, hogy nekem van, ?©s mindig is k?¶zelebb akarok lenni. Sokat jelentesz nekem, dr??g??m, nagyon szeretn?©k. Annyira mag??nyos vagyok veled ebben a v??rosban! Mindent feladni akarok, mindent elfelejtek, ?©s fel?©bredek, maradjatok veled, felejtsd el a karodban ?©s ?¶r?¶kk?© szeretlek. Szeretn?©k fel?¶lt?¶zni hozz??d, meleg lappal cs??kolni. Nem l??tlak, de minden alkalommal, amikor elolvastam a leveleket, a sz?­vem k?©szen ??ll a sz?©tes?©sre. Szerelmem, nagyon szeretlek. Olyan gy?¶ny?¶r?± vagy, olyan kedves vagy kedves vagy. Te vagy a legszebb ember az eg?©sz vil??gon. Szeretlek, ?©s szeretni fogok! Nagyon hi??nyolok neked, ?©s szeretn?©k l??tni, hogy tal??lkoztunk. ?‰jjel nem alszom, gondolok r??d, a nap folyam??n is gondolok r??d. K?¶z?¶tt??nk ma kilom?©ter, de hamarosan tal??lkozhatunk ?©s egy??tt lehet??nk. Nagyon szeretlek, ?©desem, ?©s ?©n m??r nem tudok n?©lk??led! B??rcsak mindig veled lehetn?©k, hogy mindig l??tlak, hallani a hangodat. Mindig k?¶sz?¶n?¶m a sorsot, mert ?‘ adta nekem. Nem mondhatom, hogy szeretn?©k l??tni, ?¶lelni, cs??kolni. B??rmit is teszek, csak magamra gondolok, alig v??rom, hogy ??jra l??tlak. Nagyon szeretlek. Hogy vagy? Hogy volt a napod? Milyen az id?‘j??r??s? J??l vagyok. Ma hideg van. Ma leveset ettem, sal??t??t is ettem. Mit eszelt? Nem ?©rtelek. Seg?­tesz nekem, ?©s 370 eur??t k??ldesz a dokumentumok kifizet?©s?©hez? Dr??g??m, nagyon v??rom a tal??lkoz??t. Alig v??rom, hogy fel?¶lt?¶zzem magatokat, ?©s mindig k?¶zel ??lljak hozz??. Nagyon szeretn?©k neked. Dr??g??m, szeretlek ?©s hiszem, hogy hamarosan egy??tt vagyunk. Annyira hi??nyolok. V??rok a v??laszodra. Kedvenc Tatyana.

Date: 2019-07-24 | Name: Tatyana | Email: hidden
To jest oszust przez kt??rego straci?‚em 700 dolar??w bo wys?‚a?‚em na wiz?™ i bilet lotniczy i nigdy ta osoba nie przylecia?‚a do mnie.

If you know the scammer, you can send a comment too. Need to submit all fields

Code
Enter (lowercase) code:


Our site is a free access website where any visitor can make a scam check or leave a comment about a person (possibly a russian dating scammer) whom the visitor got acquainted with through the online dating agency.
  The veracity of the comment is left to the person's conscience and is a result of his personal experience in the Internet. The administration of this website cannot be held responsible for the information posted by its users (name of a russian scammer, photo of a dating scammer, telephone number of a scammer, etc.) and does not enter into correspondence with the people involved (you may comment on the posted information), does not clarify points at issue, cannot appear as a representative of a user in organizations or institutions.
  We hope that you understand and support our intention to make acquaintances (that could be probably made through the more and more popular Online dating Agencies) easier, safer and of a better quality.