Nazarova Anna Valerevna from Voronezh a Russian scammer? ScamCheck dating scammer.

Is Nazarova Anna Valerevna the Russian scammer?
She appeared in our database from 2018-08-07 , financial damage US $ 250

Rating:rating Voted:0

Preview all photos of this scammer, which we have. After clicking on the photo, you will be redirected to Google Images for check Russian scammers photos in the other places. Maybe the photo was stolen in social networks.
russian dating scammer Nazarova Anna Valerevna`s photo russian dating scammer Nazarova Anna Valerevna`s photo russian dating scammer Nazarova Anna Valerevna`s photo russian dating scammer Nazarova Anna Valerevna`s photo
Is she the russian scammer? All known names (aliases) of this scammer, which we have!
Nazarova Anna Valerevna
Is she the russian scammer? We known where she lives!
Voronezh
Is she the russian scammer? All known e'mail of this scammer, which we have!
annyysnowflake@gmail.com
littleannagirl1@gmail.com
Where you can to Spot and Meet Russian Dating Scammer (site(s), appplication(s))

Is she the russian scammer? For receive your money, she used this Bank Account
No info
Is she the russian scammer? All known phone numbers (usernames on Skype, WhatsApp etc) of this scammer, which we have!

Is She the russian scammer? All known additional details of this scammer, which we have. If we have a text of scammer's letter(s), it'll be remark in this color.

I was taken in two thousand dollars by this woman.

There is a bank account number: 40817840411094005528 BIC: 043601968 SWIFT: VTBRRUMM Recipient: Nazarova Anna Valerevna Name of bank: Bank VTB And also my address: Country: Russia city: Voronezh street: Moiseyeva house 55 apartment 47 zip code 394055
Ahoj m??j nov?? p?™?­tel! Jsem r??da, ??e jste mi napsal. Jak to d?›l????? Jak?? byl tv??j den? Dnes m??m norm??ln?­ den. Pracuji dva dny a odpo??inku na jeden den. Takov?? rozvrh supermarketu, ve kter?©m pracuji. Dnes jsem chodil do parku. Chodil jsem s??m, proto??e moji p?™??tel?© pracuj?­ v t?©to dob?›. Pos?­l??m ti fotku a fotky parku. Douf??m, ??e se v??m bude l?­bit. ??ekni mi, m??te n?›jak?© kon?­??ky? Mo??n?? budete hr??t hudebn?­ n??stroj nebo zp?­vat? Nem??m ????dn?© zvl????tn?­ z??liby. Ve voln?©m ??ase se mi l?­b?­ sledov??n?­ film?? a televizn?­ch po?™ad??. Mohu vy???­vat, ale d?›l??m to velmi z?™?­dka. Moje m??ma m?› nau??ila, kdy?? jsem byla mal??. Kdy?? vy???­v??m, pak si pamatuji, jak mi matka uk??zala, jak to ud?›lat spr??vn?›, aby se obraz uk??zal. St??v?? se v??m to? N?›jak?© v?›ci nebo akce v??m p?™ipom?­naj?­ va??e bl?­zk?©? Podle m?©ho n??zoru je to vynikaj?­c?­ vlastnost na???­ pam?›ti, kter?? si pamatuje lidi, kte?™?­ maj?­ r??di srdce kv??li tro??k??m. Souhlas?­te se mnou? Mysl?­m, ??e chv?­le str??ven?© se sv??mi bl?­zk??mi jsou nejlep???­, co m????e b??t s ??lov?›kem. Je dra?????­ ne?? jak?©koli pen?­ze a bohatstv?­ cel?©ho sv?›ta. Tak?© m??m r??d poslech hudby. Obvykle poslouch??m hudbu v r??diu. Ale n?›kdy r??da poslouch??m klasickou hudbu nebo rock. Jakou hudbu l??k?? va??e u??i? M??te obl?­ben?©ho hudebn?­ho um?›lce? Je ??as, abych se p?™ipravil na l????ko, aby z?­tra nebyl pozd?› na pr??ci. Budu r??d, ??e z?­tra obdr???­te sv??j nov?? dopis a nov?© fotky. Tv??j nov?? p?™?­tel, Anna. Ahoj Jsem r??d, ??e obdr??el v???? dopis. ??ek??m na v???? dopis s netrp?›livost?­. Jak se m????? Jak?? byl tv??j den? Douf??m, ??e je to dobr?©:) Dnes r??no jsem za??al s malou ne??t?›st?­. Kdy?? umyl jsem se do sprchy, m??j mobil, le???­c?­ na okraji stolu v m?­stnosti. N?›kdo zazvonil a telefon mi padl. Ale zd?? se, ??e telefon pracuje, tak??e jej nenos?­m pro opravy, proto??e to funguje. Mimochodem, r??da bych s tebou mluvila po telefonu. Co si o tom mysl?­??? Nech??m v??m va??e telefonn?­ ???­slo. +79195411216 Douf??m, ??e sly???­m tv??j hlas! Jen zva??te ??asov?? rozd?­l. Dob?™e? Jsem r??da, ??e v??s zaj?­m?? m?›. Chcete-li b??t up?™?­mn??, byl jsem velk?? strach, ??e je to v??echno, co jsem si sv?© dopisy. Myslela jsem, ??e v podstat?› hled??te ??enu, kter?? je bl?­zko k v??m. Proto je se mnou solidn?­ vztah, nebudete to zaj?­mav?©. B??l jsem se, ??e bys m?› ani necht?›l v?›d?›t. Vzhledem k vzd??lenosti mezi na??imi zem?›mi. Tak??e te?? v??m chci ?™?­ci, ??e se neboj?­ vzd??lenosti mezi n??mi. Tato vzd??lenost je n?›kolik hodin letu letadlem. Douf??m, ??e to pochop?­te tak?©. Proto si nemysl?­m, ??e to bude pro n??s probl?©m, pokud opravdu chceme v????n?? vztah. Opakuji v????n?? vztah, proto??e jen takov?? vztah pot?™ebuji. Douf??m, ??e s mnou souhlas?­????? Chci, abys byl se mnou up?™?­mn??. Proto??e dnes mi v???? dopis dal nad?›ji. Douf??m, ??e n??s ??ek?? ????astn?? budoucnost. A m????eme z?­skat pevn?? vztah zalo??en?? na l??sce a d??v?›?™e. Pokud nem??te n?›co jako ve mn?›, je lep???­ to ?™?­ct hned na za????tku na???­ zn??mosti. Nechci, abychom m?›li navz??jem fale??n?© nad?›je. Chci ti ?™?­ct up?™?­mn?›, ??e jsem si vybral v??s a va??e zem?› milovat ne n??hodou. Cht?›l jsem se s tebou setkat, proto??e jsi m?› opravdu r??d. A pro?? jsem si vybral svou zemi, a ne jinou. Samoz?™ejm?›, proto??e m??m znalost angli??tiny a ??e??tiny. Z tohoto d??vodu jsem p?™esv?›d??en, ??e se budu moci rychle se p?™izp??sobit ??ij?­c?­ s v??mi ve va???­ zemi. Douf??m, ??e m?› spr??vn?› porozum?­??. ??ekni mi, pln?› rozum?­?? m??m dopis??m? R??di byste se mnou komunikoval? Tak?© se mi l?­b?­ ??istota a pohodl?­ v dom?›. Miluji d?›ti. A ty? Jsem dobr?? na va?™en?­. Proto jsem p?™esv?›d??en, ??e budu dobr?? hospody?€ka a dobr?? matka! Po????d??m v??s, abyste odpov?›d?›l na sv?© ot??zky. Koneckonc??, abychom se mohli o sob?› dozv?›d?›t v?­ce! Zeptej se m?› a budu o mn?› tak?© v?­ce mluvit. Co jin?©ho o mn?› chcete v?›d?›t? Napi??te to! Jsem r??d, ??e odpov?­d??m na v??echny va??e ot??zky! Tv??j p?™?­tel Anna. Ahoj drah?? p?™?­tel! Jsem r??da, ??e se sna???­te odpov?›d?›t na v??echny sv?© ot??zky a pe??liv?› ???­st m?© dopisy. Vid?­m, ??e jsem pro tebe zaj?­mav??. Jsem r??d, ??e jsme se na??li. Na??e p?™??telstv?­ s v??mi je pro m?› radost. Jste zaj?­mav?? a spole??ensk?? ??lov?›k. P?­?? mi skv?›l?© dopisy! Chci doufat, ??e na??e vztahy se nezastav?­ jen na korespondenci. To je m??j n??zor a chci b??t s v??mi up?™?­mn??. D?›kujeme za fotku. Jsem r??da, ??e v??s vid?­m, vypad??te skv?›le. Jsem r??d, ??e z jednoho milionu lid?­ na internetu jsme se mohli naj?­t. Zd?? se mi, ??e je to osud. Nem????u to ?™?­kat jinak! Te??, kdy?? se r??no probud?­m, je mi hlava zamy??len?? s tebou! Kdy?? p??jdu sp??t, moje hlava je obsazena pouze t?›mi my??lenkami. Ud?›lal jsi m?› zp??tky do reality. D?™?­ve jsem d?›lal celou dobu pracovat. Ale te?? m??m dal???­ my??lenky. My??lenky na v??s. To je pro m?› ??t?›st?­. Neust??le si mysl?­m, jestli je v??echno v po?™??dku. Jak jste str??vil den? Co to d?›l??te? Korespondence s v??mi mi d??v?? velkou radost. Je to velmi p?›kn?©, kdy?? ??lov?›k rozum?­ m??m pocit??m. Tak??e se neboj?­m v??m d??v?›?™ovat sv??m pocit??m. Nev?­m pro??, ale v?›?™?­m ti. Nem?›l jsem takov?© pocity pro mu??e po dlouhou dobu. Ale zaslou???­te si mou d??v?›ru. Jsem si jist??, ??e d??v?›ra je pro vztah hlavn?­. Proto mus?­me b??t velmi up?™?­mn?­! Mus?­me si navz??jem v?›?™it! A co si o tom mysl?­??? Chci v?›d?›t sv??j n??zor! Dnes m?› nav??t?­vil m??j bratranec. Je o p??r let star???­ ne?? j??. Jmenuje se Natalia. Je ji?? vdan?? a m?? d?­t?›. Mluvili jsme s n?­, sd?­leli zpr??vy a prost?› klepli). Tak?© mi zp??sobila ????es. Kdy?? jsme byli mlad?­, spl?©tala si pram?­nky z vlas??). A pak mi pomohla va?™it ve??e?™i. Ud?›lali jsme pohankovou ka??i a sma??en?© vejce. Po??lu v??m fotku. P?™idala jsem z ketchupu ??sm?›v, aby omeleta nebyla tak nudn??). Jako matka mi ?™ekla, ??e by to bylo tak chutn?©. Natalia je plach?? d?­vka, tak??e nem?? r??da fotografov??n?­. Vyfotografovala si vzpom?­nku, aby ji dcerce uk??zala. No, j?? ti tak?© pos?­l??m tento obr??zek. Na tomto konci jsem sv??j dopis a t?›???­m se na v???? nov?? dopis. M?›jte dobr?? den! Va??e Anna! Jak?? byl tv??j den? Jste v po?™??dku? M??j den byl dnes velmi mizern??. A??koli m?© r??no za??alo jako obvykle. Vstal jsem, rann?­ cvi??en?­, pak jsem se umyl a m?›l sn?­dani. Tak?© v pr??ci bylo v??echno obvykl?©. V obchod?› bylo hodn?› lid?­. Jako obvykle jsem zbo???­ p?™esunul do police. Mu?? pro??el kolem m?›, dotkl se m?› ramenem, skoro jsem spadl z toho. Ale po?™??d jsem upustil krabici sladkost?­, kterou jsem musel polo??it na police. A tenhle mu?? se ani neomluvil, ??e m?› tla???­. Pr??v?› ?™ekl, ??e jsem bl??zniv?? bl??zen a ??e j?? s??m vin?­m, ??e jsem nemohl ani dr??et krabici sladkost?­ v m??ch rukou. Byla jsem tak rozzloben??, ??e jsem toho mu??e t?©m?›?™ zas??hla. Ale j?? jsem se zdr??el, proto??e jsem mohl b??t propu??t?›n z m?© pr??ce za takov?? ??in. V??ude byli mu??i a ??eny, a nikdo se m?› nestal. Lid?© vid?›li, co se stalo, ale pr??v?› pro??li kolem. Od t?© doby jsem shroma????oval sladkosti a pomyslel jsem si: "Nemaj?­ opravdu laskavost a soucit? Je mo??n?©, ??e se nikdo nebude postavit za nespravedliv?› urazenou d?­vku?". Sb?­ral jsem cukrov?­ a skoro jsem plakala za p?™estupek. Ale kdy?? jsem p?™i??el dom?? a za??al ???­st v???? dopis, m??j ??patn?? n??dech zmizel. Den, kdy jsem m?›l depresivn?­ n??ladu... No, kolegyni mi pomohli sb?­rat v??e od podlahy a pomohli mi uklidnit se. D?›kuji za v???? dopis. Je mi velmi p?›kn?©, ??e nezapom?­nejte mi napsat. Korespondence s v??mi mi d??v?? hodn?› radosti! Za???­n??m si myslet, ??e na??e p?™??telstv?­ je st??le siln?›j???­. Dokonce se mi zd??, ??e se n???? vztah bl?­???­. Mysl?­m, ??e je to velmi dobr?©! Co si mysl?­??? Kdy?? obdr???­m va??e dopisy, po cel?? den jsem ????astn??. A kdy?? v??m p?­??i dopisy, zd?? se mi, ??e jste velmi bl?­zko. Jako kdybychom byli s v??mi v jedn?© zemi v jednom m?›st?› a mohli se kdykoli setkat. Ch??pu, ??e se to bude zd??t velmi zvl????tn?­. J?? sama nech??pu, co se d?›je se mnou. Je to velmi zvl????tn?­, ale za??al jsem na tebe myslet. Myslete velmi ??asto. A ob??v??m se, ??e mi p?™estane?? ps??t. Zd?? se mi, ??e jste jedin??, komu m????u v?›?™it, a ?™?­k??m, co se d?›je v m?©m srdci. Chci v??m polo??it ot??zku. Co si mysl?­?? o l??sce? Co pro v??s znamen?? l??ska a p?™??telstv?­? Co by m?›lo b??t? V?›?™?­te v l??sku a p?™??telstv?­ prost?™ednictv?­m internetu? Chci v?›d?›t pravdu. Odpov?›zte pros?­m pouze na pravdu. Dob?™e??? Nikdy jsem si nemyslel, ??e internet m????e b??t tak u??ite??n??. Je skv?›l?©, ??e mohu napsat n?›komu, kdo je od m?©ho tis?­ce kilometr??! Jsem vd?›??n?? tomuto vynal?©zav?©mu vyn??lezu!!! Proto??e je ????asn?©, ??e dva lid?© z r??zn??ch zem?­ si mezi sebou snadno komunikuj?­ a sd?­lej?­ sv?© dojmy. Mysl?­??, ??e m??m pravdu? Jsem r??d, ??e si p?­??eme navz??jem. A ??e jsme tak bl?­zko k sob?›. Ale douf??m, ??e v??echno rozum?­te. O??ek??v??m od v??s odpov?›??. Nezapom?­n??m v??m pos?­lat sv?© fotky! Douf??m, ??e se chcete pod?­vat na m?© fotky. Je ??koda, ??e jste te?? tak daleko. Ale mysl?­m si, ??e to nen?­ v na??ich dnech probl?©m. S nejlep???­m p?™??n?­m, Anna! Jak se m???? dnes? Jak se m????? Jsem velmi r??d, ??e v??m od v??s obdr???­m dopis. P?™i ??ten?­ va??ich dopis?? se v??dycky na tv???™i objevil ??sm?›v. Dokonce i kdy?? o tebe jen mysl?­m, moje n??lada okam??it?› stoup??. Chci v??m ?™?­ct, ??e dnes jsem ??el do kav??rny s kolegy. Jeden z m??ch koleg?? m?? dnes narozeniny. Jmenuje se Elena. M?›la 28 let. Po??lu v??m fotku sv??ch koleg??. Na fotografii zleva doprava: Masha, Elena (narozenina), j??, Irina a Veronica. A taky jsem si vzala fotografii s Diana, prost?› si vzala obecn?? obr??zek a tak nen?­ na fotografii. M??me velmi dobr?© vztahy s kolegy. A kdy?? n?›kdo m?? narozeniny nebo jestli je dovolenou, jdeme spole??n?› do kav??rny, abychom oslavili tuto ud??lost. Moji kolegov?© si v??imli, ??e se n?›co v m?©m ??ivot?› zm?›nilo. Zeptali se m?›, jestli jsem n?›kdo zamilovan??? ??ekla jsem jim, ??e to nen?­ jejich z??le??itost, ??e se o n?› net??kaj?­. ale jen se zasm??li. Zd?? se, ??e vid?›li, jak jsem se za??ervenal. Ale na druhou stranu je dobr?©, ??e se o m?› ob??vaj?­. Je hezk?©, ??e o v??s n?›kdo mysl?­. Ale pak jsem o sv??ch kolegych mluvil o v??s. Na na??i korespondenci reagovali pozitivn?›. Je dobr?©, ??e m?› rozum?­ a schvaluj?­ m?© ??iny. A jak?© jsou va??e vztahy s kolegy? Oslavujete n?›jak?© ud??losti s kolegy? M?›l jsem dobr?? ve??er. Douf??m, ??e v???? den byl tak?© dobr??. Pamatujte, ??e v??s poklad?­m!!! A?? z?­tra! Va??e Anna! Jak?? je v???? den? Co to d?›l????? Chyb?›l jsi mi? V???? dopis m?› oh?™?­v?? jako paprsky slunce a d?›l?? m??j ??ivot p?™?­jemn?›j???­m. Chci v??m pod?›kovat za to, ??e jste se mnou. To m?› d?›l?? radost. D?›kuji!!! Kdy?? jsem ??etl va??e up?™?­mn?© dopisy, m??m pro den dobr?? n??ladu. Jen chci sn?©st o v??s a mn?›. ??ekni mi, nevad?­ ti to? ??ekl jsem ti up?™?­mn?›, ??e jsem se s ??lov?›kem, jako jsi ty, nikdy nesetkal! D??v??m hodn?› toho, ??e dnes v noci sp?­. Chci se pod?­vat do tv??ch o???­ a utopit se v hurik??nu emoc?­ z tv?©ho polibku.... Zden?›k, co bude n???? prvn?­ polibek? Co si o tom mysl?­??? Mysl?­m, ??e to bude velmi mil?? a v????niv?? polibek. C?­t?­m svou l??sku a n?›hu. Opravdu chci tenhle polibek zkusit. Jsem si jist, ??e to bude nezapomenuteln?©. Nev?­m pro??, ale po setk??n?­ se c?­t?­m dob?™e. M??m hodn?› s?­ly a energie. Jsem jen ????astn??... Chci, abyste v?›d?›li, ??e nebudu hledat bohat?©ho mu??e, stejn?› jako mnoho ??en! Nem??m z??jem o bohatstv?­ a drah?© dary. Nejd??le??it?›j???­ pro m?› je, ??e ??lov?›k je laskav?? a ??e m?› miluje. Samoz?™ejm?›, ch??pu, ??e n???? vztah je jen virtu??ln?­. Mysl?­m si v??ak, ??e jsme ji?? bl?­zko k opravdov??m v????n??m vztah??m. To je jen dal???­ f??ze na??eho vztahu. Vzd??lenost mezi n??mi nen?­ ????dnou p?™ek????kou. Nevid?­m tuto vzd??lenost mezi n??mi. ??ek??m... T?›???­m se z?­tra na ??ten?­ va??eho dopisu. Mnoho polibk??! Va??e Anna! Jak?? byl dnes v???? den? M??j den je dnes kr??sn??. Jsem ohromen energi?­. Je to v??echno proto, ??e jsem se probudil s velkou n??ladou. V??era v noci jsem o v??s snila. Sn?­mala jsem, jak s v??mi jedeme, o ??em mluv?­me. Jsme obklopeni kr??snou zelen?­ a chod?­me po n?­, pak najednou jste m?› vyzvedli a za??ali m?› ot????et. Zasm??l jsem se a dokonce ve snu jsem c?­til, jak teplo va??eho objet?­. Pak jsi m?› polo??il na zem a my jsme byli proti sob?›, v tv??ch o???­ch jsem vid?›l sv??j odraz a odraz modr?© oblohy. Tento sen byl tak v??razn??, ??e jsem se necht?›l takhle probudit. Cht?›li byste, aby se tento sen stal skute??nost?­? M??j den byl dnes p?™epracov??n. V pr??ci bylo hodn?› pr??ce a doslova jsem nem?›l ??as se posadit na odpo??inek. A tak?© jsem s ???™ady mluvil o dovolen?©. Bylo mi ?™e??eno, ??e mi mohou v bl?­zk?© budoucnosti ?™?­ct p?™esn?© datum. Douf??m, ??e se v??m m??j sen l?­bil. ??ek??m na va??e dopisy a fotky! Chci, abys mi poslal dal???­ fotografie, kde se usm?­v????. Kdy?? vid?­m ??sm?›v na tv???™i, budu ????astn?›j???­! Pos?­l??m v??m p??r star??ch fotografi?­, douf??m, ??e se v??m bude l?­bit! Drahou??ku, z?­tra v??m nedok????u napsat dopis, proto??e brzy p??jdu do vesnice k tet?›. M??j ???©f mi dal 2 dny, proto??e jsem pracovala dob?™e. Tak jsem se rozhodla nav??t?­vit svou tetu. V sobotu p?™ijdu a nap?­??u ti dopis. Va??e a jen va??e Anna! Jak to d?›l????? Jak?? je v???? den? Je v po?™??dku, ??e budete pracovat b?›hem m?© n??v??t?›vy k v??m. Tr??v?­m s v??mi doma s v??mi doma a p??jdu s v??mi o v?­kendech. Ano, chci p?™ij?­t za 30 dn?­, proto??e moje dovolen?? je 30 dn?­. P?™edstavuji v??m poprv?© s v??mi radost. Budu velmi ????astn??, kdy?? v??s poprv?© uvid?­m. Budu nej????astn?›j???­ d?­vka, kdy?? t?› uvid?­m na??ivu. A jak si p?™edstavujete na??e setk??n?­ s v??mi? Tak??e z?­tra mohu j?­t pod?­vat v?­ce, pokud jde o m??j p?™?­chod k v??m. Nev?­m, kolik stoj?­ v??let, nebo jak je obt?­??n?© p?™ipravit pot?™ebn?© dokumenty. Tak??e te?? se v??s chci zeptat na velmi d??le??itou ot??zku. Pravd?›podobn?› je to nejd??le??it?›j???­ ot??zka ve va??em ??ivot?›. A chci, abys mi dal kone??nou odpov?›?? na mou ot??zku. Posledn?­ odpov?›??. ANO nebo NE. Douf??m, ??e pochop?­te d??le??itost a z??va??nost na??eho prvn?­ho setk??n?­. Jste opravdu p?™ipraven??, abych p?™i??el k v??m? Jste p?™ipraveni na na??e setk??n?­ s v??mi? Je velmi d??le??it?© v?›d?›t pro m?›. Pro m?› je to tak?© velmi v????n?? volba. V?­m, ??e p?™i cest?› k v??m mus?­m str??vit spoustu ??asu a energie. ANO, jsem na to p?™ipraven. jsi p?™ipraven?? ??? Mysl?­m, ??e jste pochopili, ??e na??e setk??n?­ je PRVN??, ale tak?© velmi d??le??it?© pro na??e budouc?­ vztahy. Teprve te?? m??me v p?­smech, chceme se milovat navz??jem. Ve skute??nosti se v??e m????e zm?›nit. Ale ne pro m?›. Nem????u zm?›nit sv?© rozhodnut?­. Te?? je pro m?› hlavn?­ v?›c?­ va??e rozhodnut?­. Rozum?­??? Proto je pro m?› nutn?©, abyste mi dala kone??nou odpov?›?? nyn?­. A kdy?? najednou mi to ?™ekne?? p?™ed odjezdem, NE. Budu se na tebe velice pot??kat. Douf??m, ??e to pochop?­te... Chci b??t jen s tebou. Slibuji v??m, ??e ud?›l??m v??echno pro to. Nic m?› nezastav?­... Mysl?­m, ??e v??m nevad?­, kdy?? v??s znovu zept??m. Mus?­m v??m vyjasnit n?›jak?© informace o cest?›. Dob?™e? -"Kter?© leti??t?› bych m?›l p?™ij?­t?" Chcete-li, abyste se s v??mi bli?????­ a pohodln?›j???­? -"Budeme s v??mi ???­t ve va??em dom?›?" nebo budu muset z??stat v hotelu? Bude m?­t samostatn?? pokoj? -"M????ete mi d??t ??pln?? data (cel?© jm?©no a ??plnou adresu)." -"Va??e kontaktn?­ ???­slo." ??ek??m na odpov?›?? s netrp?›livost?­. Douf??m, ??e mi odpov?­te na v??echny sv?© ot??zky, proto??e je to pro m?› opravdu d??le??it?©. dobr?©? A z?­tra po??kejte na m?© zpr??vy! Va??e Anna! Jsem r??da, ??e vid?­m va??i odpov?›??. Jak se m???? dnes? Douf??m, ??e je v??e v po?™??dku. Va??e dopisy se pro m?› staly elix?­rem ze v??ech pot?­???­ a nep?™?­znivost?­. Va??e slova jsou tak sladk??, ??e se c?­t?­m jako kr??lovna. A ty jsi m??j kr??l! Uv?›domil jsem si, ??e jsi m??j ide??ln?­ ??lov?›k. Mysl?­m na tebe po celou dobu. A moc mi chyb?­??. Chci l?©tat rychleji. Jak je m??j kr??l? ??ekal na m?›? Nikdy jsem nesly??el takov?? p?™?­jemn?? slova. Zde je cel?© moje jm?©no: Nazarova Anna Valerevna. A telefonn?­ ???­slo, dal jsem ti to. Chci b??t vedle tebe!!! Nikdy jsem cestoval mimo svou zemi. Jsem velmi osam?›l?? tady s??m. A chci v??s vid?›t co nejd?™?­ve. Chci s sebou vytvo?™it sv?›t l??sky, sv?›ta pohodl?­. ??eknu ti o p?™?­jemn?©m. Dnes jsem brzy odvedl pr??ci a ??el do cestovn?­ kancel???™e. Tam jsem mluvil s mana??erem agentury. ??ekl mi, ??e mi pojede v??let. Jeliko?? je to sou????st?­ jeho pr??ce. Bylo mi ?™e??eno, ??e ka??d?? cesta by m?›la za???­t s dokumenty. Budou m?› p?™ipravovat na pohovor, vyd??m v??echny dokumenty a vysv?›tl?­m, co a jak d?›lat. Samoz?™ejm?› to ch??pu. Na ot??zku, kolik by to st??lo? ??editel mi ?™ekl, ??e p?™i registraci doklad?? je cena 105 eur. Pot?™ebuji vystavit l?©ka?™sk?? certifik??t, proto??e nemocn?? osoba nesm?­ cestovat do jin?© zem?›. Jsem naprosto zdrav?? a m????u dostat certifik??t z nemocnice. Pot?© mus?­te prov?©st potvrzen?­ od policie, proto??e zlo??inec nesm?­ cestovat do jin?© zem?›. Nejsem zlo??inec, a proto obdr???­m tento certifik??t bez probl?©m??. Je nutn?©, aby inspektor poznal va??e velvyslanectv?­ ve va???­ zemi. Tak?© mus?­te vydat certifik??t o p?™?­jmech. Pak m????u z?­skat ciz?­ cestovn?­ pas (55 eur). Pot?™ebujete tak?© poji??t?›n?­ (150 eur). Mana??er mi vysv?›tlil, ??e agentura je odpov?›dn?? za osobu, kter?? svou agenturu vyu???­v?? k cest?› do jin?© zem?›. To znamen??, ??e bylo jasn?©, ??e maj?­ v????nou organizaci. S t?›mito dokumenty mohu j?­t do Moskvy, abych z?­skala v?­zum na velvyslanectv?­ va???­ zem?›. Dozv?›d?›l jsem se o m?© cest?› do Moskvy. R??d bych jel vlakem, proto??e je to v??nosn?›j???­ a ekonomi??t?›j???­. N??klady na cestov??n?­ vlakem ??in?­ 60 eur. Pak p??jdu na velvyslanectv?­ a budeme pohovo?™it. N??klady na v?­zum jsou 35 EUR, plus poplatek za slu??by 25 EUR. Celkov?© n??klady na v??echny m?© n??klady ??in?­ 430 EUR. V celkov?© ????stce pot?™ebuji 430 eur k z?­sk??n?­ doklad??. Mana??er tak?© uvedl, ??e v??echny pot?™ebn?© doklady pro cestu lze z?­skat do 7 dn??. Nejd??le??it?›j???­ je, ??e cestovn?­ kancel???™ zaplatila pen?­ze. Mysl?­m, ??e je to super. Co si mysl?­??? Kdy?? jsem zjistil v??echny informace, ??el jsem dom??. Napil jsem ??aj a myslel jsem, ??e je pro m?› t?›??k?© naj?­t 430 eur. Te?? m?? mil????ek pot?­??e. Tyto pot?­??e jsou spojeny s pen?›zi. P?™?­jezd k v??m je pro m?› velmi drah??. Nem??m takov?© pen?­ze. Pokud mi m????e?? pomoci, pak budu velmi ????astn?? a vd?›??n??. O??ek??val jsem, ??e bude levn?›j???­ ne?? to opravdu je. M?? drah??, pot?™ebuji va??i pomoc, abych zaplatil za doklady. Douf??m, ??e mi nebudete odm?­tnout pomoc! Douf??m, ??e to pro v??s nen?­ probl?©m! Je to tak? Mysl?­m, ??e l?­stky budou vyd??ny podobn?› prost?™ednictv?­m t?©to agentury, proto??e mana??er mi ?™ekl, ??e poskytnou slevu na letenky, to je to, co d?›l??m dokumenty, to znamen?? v?­zum a cestovn?­ pas prost?™ednictv?­m t?©to agentury. To je ??lov?›k! To je n??dhern?©!!!! Opravdu? Z?­sk??me m?©n?› pen?›z na cestov??n?­ a budeme tr??vit m?©n?› ??asu. Te?? u?? jen pot?™ebuji platit pen?­ze. Pot?©, kdy?? vyd??v??te l?­stky, mus?­te ?™?­ci spr??vci leti??t?›, kde pot?™ebuji l?©tat. Rozum?­?? mi? Mohu doufat o va??i pomoc? Opravdu mi chyb?­, ??ek??m na va??i odpov?›??. Pol?­bil jsem t?›, tvoja Anna!
Commentary of our visitor(s)

If you know the scammer, you can send a comment too. Need to submit all fields

Code
Enter (lowercase) code:


Our site is a free access website where any visitor can make a scam check or leave a comment about a person (possibly a russian dating scammer) whom the visitor got acquainted with through the online dating agency.
  The veracity of the comment is left to the person's conscience and is a result of his personal experience in the Internet. The administration of this website cannot be held responsible for the information posted by its users (name of a russian scammer, photo of a dating scammer, telephone number of a scammer, etc.) and does not enter into correspondence with the people involved (you may comment on the posted information), does not clarify points at issue, cannot appear as a representative of a user in organizations or institutions.
  We hope that you understand and support our intention to make acquaintances (that could be probably made through the more and more popular Online dating Agencies) easier, safer and of a better quality.