Anna from Snezhinsk a Russian scammer? ScamCheck dating scammer.

Is Anna the Russian scammer?
She appeared in our database from 2019-03-27 , financial damage US $ 250

Rating:rating Voted:0

Preview all photos of this scammer, which we have. After clicking on the photo, you will be redirected to Google Images for check Russian scammers photos in the other places. Maybe the photo was stolen in social networks.
russian dating scammer Anna`s photo russian dating scammer Anna`s photo russian dating scammer Anna`s photo russian dating scammer Anna`s photo
Is she the russian scammer? All known names (aliases) of this scammer, which we have!
Anna
Is she the russian scammer? We known where she lives!
Snezhinsk
Is she the russian scammer? All known e'mail of this scammer, which we have!
aniadobrotli@gmail.com
Where you can to Spot and Meet Russian Dating Scammer (site(s), appplication(s))

Is she the russian scammer? For receive your money, she used this Bank Account
No info
Is she the russian scammer? All known phone numbers (usernames on Skype, WhatsApp etc) of this scammer, which we have!
79615795486
Is She the russian scammer? All known additional details of this scammer, which we have. If we have a text of scammer's letter(s), it'll be remark in this color.

new email address, same pictures as Ekaterina Machekhina

Witam, Darek Ciesz?™ si?™ uzyska?‡ odpowied?? od ciebie to szczeg???‚owe e-mail. Nawet nie spodziewa?‚am si?™ takiej odpowiedzi. Zobaczy?‚am i nastr??j poprawi?‚o =) ?»a?‚uj?™, ??e nie mog?‚am odpowiedzie?‡ natychmiast. Teraz jest czas wolny, usiad?‚am na komputer i otworzy?‚a moj?… poczt?™. My?›l?™, ??e mog?™ napisa?‡ do ciebie codziennie, czasami po kilka list??w. Dzi?™kuj?™ za tw??j list. Nie my?›la?‚am, ??e ty jestes pragnienie, aby komunikowa?‡ si?™ poprzez e-mail. Obecnie sp???‚ka koncentruje si?™ na elektroniczne gad??ety. Co przyspiesza proces randki, ale jednocze?›nie pozbawia jaki?› duszy i mo??liwo?›ci ludziom odkry?‡ siebie. U mojej kole??anki jest znajomy polak i by?‚ tak uprzejmy, ??e pom??g?‚ mi przet?‚umaczy?‡ tekst listu, kt??ry wys?‚a?‚am ci na miejscu. B?™dziesz zaskoczony, ale moja prababcia mieszka?‚a w Polsce. W?‚a?›nie o tym m??wi?‚am, w moim pierwszym li?›cie do ciebie na Miejscu. By?‡ mo??e, dlatego postanowi?‚am poszuka?‡ cz?‚owieka w Polsce. Moja mama du??o opowiada?‚a o moj?… prababci?™. M??j dziadek zwyk?‚ Polsk?™ od faszyst??w. Po za tym oni z babci?… zostali tam mieszka?‡. Mieli frontu mi?‚o?›?‡. Tam urodzi?‚a si?™ moja mama, w 1980 roku przenios?‚a si?™ ??y?‡ w Rosji. 10 lat p????niej moja prababcia zmar?‚a. To taka ciekawa historia. Mi?‚o?›?‡ rodzi si?™ nawet w trudnych warunkach. "Sympatia" strona tylko dla polak??w. Z tego powodu by?‚am zmuszona pisa?‡ do wniosku, ??e jestem w Polsce. Jak tylko do?‚?…czy?‚am na Sympatii, administracja serwisu od razu wys?‚a?‚a mi na maila kilka profili potencjalnych partner??w do rozpatrzenia. B?™d?™ uwa??nie obserwowa?‚ ka??dy formularz i zatrzyma?‚a m??j wyb??r na twoj?…. W moim li?›cie, kt??ry wys?‚a?‚em ci na miejscu, wyja?›ni?‚am na jakie parametry wybra?‚am partnera. Ja du??o s?‚ysza?‚am o polskich m?™??czyznach. Chyba nie jest tak dziecinna, ni?? m?™??czy??ni w naszym kraju. Rodzina jako wa??ne w wysoko?›ci ka??dego spo?‚ecze?„stwa, w naszym kraju traci na warto?›ci. Wiem, ??e w Europie sytuacja jest inaczej. Co my?›licie na ten temat? To tak? C????, widzia?‚e?› moje zdj?™cia. Teraz masz zrozumienie na temat tego, dlaczego skontaktowa?‚am si?™ z tob?… w serwisie randkowym. Jak los zaprowadzi?‚ mnie do ciebie =) My?›l?™, ??e masz ju?? ukszta?‚towa?‚a si?™ pewna psychologiczna obraz mojej osobowo?›ci. Mo??na przyst?…pi?‡ do szczeg???‚??w. Jak ju?? wiecie, mam na imi?™ Anna. Mi si?™ sko?„czy 31 lat. Moje urodziny by?‚o 2.02 1988. Mieszkam sama, ale niestety nie we w?‚asnym mieszkaniu. Z poziomem ??ycia w naszym mie?›cie os??b w moim wieku rzadko ma w?‚asne mieszkanie. Moja skromna kawalerka znajduje si?™ na obrze??ach miasta Snezhinsk to Chelyabinsk Obw??d. Mieszkam 10 minut od moich rodzic??w. Aby cz?™?›ciej odwiedza?‡ ich. =) Chocia?? czasami m?™cz?™ si?™ od ich uwagi. R??wnie?? w 10 minut od mojego domu znajduje si?™ plac zabaw, szpital, w kt??rym pracuj?™ ksi?™gowym . W trakcie pisania tego listu u mnie powsta?‚o wiele ch?™ci powiedzie?‡ wi?™cej szczeg???‚??w o moim ??yciu, poka?? wi?™cej zdj?™?‡ z mojego ??ycia, powiedzie?‡ o moich przyjacio?‚ach, zainteresowaniach, preferencjach, lubianych i nie lubianych rzeczy. Ale nie wiem, zastanawiam si?™ czy ci to wszystko. Mo??e nawet nie odpowiesz na t?™ wiadomo?›?‡. Dlatego ja b?™d?™ w tym przypadku, je?›li powiesz, ??e to wa??ne i interesuj?…ce dla ciebie. W tym li?›cie wy?›l?™ wi?™cej zdj?™?‡. Mo??esz zobaczy?‡ mnie z drugiej strony. Ka??de zdj?™cie to osobowo?›?‡ z w?‚asnym charakterem i wyrazem jakich?› emocji. W zako?„czeniu listu mam kilka ciekawych pyta?„. Jak d?‚ugo masz konto na Sympatia. Jaki jest cel? Co ci?™ tu sprowadza? Jakie relacje szukasz? Dlaczego szukasz w Internecie? Jest jeszcze wiele pyta?„ mam. Ale zostawi?™ je na p????niej. M??j czas dobiega ko?„ca, musz?™ i?›?‡ do pracy. Na ten list sp?™dzi?‚am sporo czasu. Ale to by?‚ przyjemny czas . My?›l?™, ??e to fascynuj?…ce zaj?™cie - pisanie list??w do siebie, to rozwija my?›lenie, sprawia, ??e m??zg si?™ rusza =) Czekam na odpowied??. Nawet je?›li nie s?… zainteresowani kontynuowa?‡ wiadomo?›ci e-mail, napisz do mnie kr??tki list. To b?™dzie sprawiedliwie. ?»ycz?™ mi?‚ego dnia. Anna P. S. dosta?‚am list od administracji Sympatia, ??e z?‚ama?‚am zasady, kiedy da?‚a ci obce linki do zdj?™cia. Dlatego m??j profil usuni?™ty. Nie planuj?™ ponownie zarejestrowa?‡ si?™ tam. Mo??e ja ju?? spotka?‚am si?™ z tym, ??e szuka?‚a =) and another: Witam Darek, jestem bardzo zadowolona z Twojego listu. Dzi?› mam niezwykle du??o pracy. Nie jest cz?™sto, ale zdarza si?™ to czasami. Zwykle w momencie, gdy ko?„czy si?™ okres kwartalny i przychodzi czas na sprawozdania finansowe, moze zejsc mi do p??zna w pracy =) Co je?›li pisz?™ do Ciebie o p???‚nocy? =) I budzisz si?™ rano, a w skrzynce pocztowej b?™dzie ju?? czekal moj list =) To b?™dzie przebudzenie dla Ciebie, jak fili??anka kawy =) W rzeczywisto?›ci mog?™ straci?‡ prac?™ i dostac wysok?… grzywn?™, je?›li nie przygotuj?™ wszystkich raport??w na czas. Nawet dzisiaj my?›la?‚am ze to by?‚o dobre i wygodne rozmawia?‡ przez telefon. Przynajmniej po to, ??eby us?‚ysze?‡ Tw??j g?‚os i ?‚atwiej mi b?™dzie pracowa?‡ =) Nastr??j b?™dzie lepszy=) Ale dowiedzia?‚am si?™, ??e minuta rozmowy kosztuje 100 rubli, to nie jest tanie! (+79615795486) Mo??emy rozmawiac, ale nie codziennie =). R??wnie?? chc?™ ci?™ zapyta?‡ o tw??j numer telefonu w formacie mi?™dzynarodowym. Je?›li nagle nie mo??esz si?™ do mnie dodzwoni?‡. Jak b?™d?™ mia?‚ czas to zadzwoni?™. W ostatnim li?›cie zapyta?‚am ci?™, czy jeste?› zadowolony ze swojej pracy. My?›l?™, ??e jeste?› ciekawy, jak ja odpowiem na to samo pytanie. Ciesz?™ si?™, ??e pracuj?™ w szpitalu dzieci?™cym. To ??yczliwi ludzie, dobra atmosfera. Ciesz?™ si?™, gdy dzieci wracaj?… do zdrowia. Wszyscy wykonujemy ?›wietn?… robot?™. Pracujemy dla zdrowia m?‚odszego pokolenia. Zawsze chcia?‚am zosta?‡ lekarzem. Ale edukacja medyczna jest bardzo droga w Rosji. Moi rodzice nie mieli okazji zap?‚aci?‡. Poszlam wi?™c do dzia?‚u finans??w bud??etowych. Na pocz?…tku college, potem instytut, potem magisteria. Min?™?‚o dziesi?™?‡ lat, odk?…d sko?„czy?‚em studia. To by?‚y wspania?‚e lata studenckie. CzyTy cz?™sto wspominasz swoje lata studenckie? Czas na m?‚odo?›?‡, to najbardziej szalony czas. Wewn?™trzny impuls do czego?› nowego, wci?…?? nie ma sceptycyzmu, pragmatyzmu i do?›wiadczenia, kt??re s?… obecne w nas teraz. Nawet uczucie mi?‚o?›ci, atrakcyjno?›?‡, kt??r?… czujesz inaczej. Emocjonalnie jeste?›my bardziej wyzwoleni. M??zg w tym wieku nie my?›li o potrzebach, o potrzebie zarabiania pieni?™dzy, kupowaniu mieszka?„, o rodzinie i tym podobnych. Kiedy m??zg nie my?›li o tym, widzimy r????ne rzeczy. Mo??emy skoncentrowa?‡ si?™ bardziej na odpoczynku, relaksu i innych rzeczach. Mo??e dlatego wielu starszych ludzi twierdzi, ??e lata sprzed 30 lat by?‚y d?‚u??sze ni?? po. Kiedy dana osoba zaczyna prac?™, zakladajac rodzin?™, dni staj?… si?™ takie same, nudne. Co o tym s?…dzisz? Co mo??esz doda?‡ Darek? Jestem bardzo ciekawa Twoich my?›li. Wiem, ??e buddy?›ci zaczynaj?… ??y?‡ dopiero za 40 lat. Oczywi?›cie, ale kiedy zacz?…?‡ ??y?‡? =) Najpierw jeste?›my w nie?›wiadomym wieku, potem uczymy si?™, rodzina, praca. Mamy 40 lat aby za?‚atwi?‡ i uporz?…dkowa?‡ wszystkie sprawy. Aby zacz?…?‡ po 40 miec harmoni?™ w swoim ??yciu. Chi?„czycy za staro?›?‡ uwazaja to co jest do?¬ero po 90 roku, a wcze?›niej nawet o tym nie my?›l?…. Czy wiesz o tym? =) Mo??e dlatego Putin podni??s?‚ czas przej?›cia na emerytur?™ dla m?™??czyzn i kobiet na kolejne 5 lat =) Jest przyjacielem Chi?„czyk??w. By?‡ mo??e pod?…??a za ich tradycjami =)? Chc?™ przedyskutowa?‡ z Tob?… wiele pyta?„ Darek. Na przyk?‚ad w odniesieniu do jedzenia, uprawiania aktywnych sport??w, problem??w ??yciowych i pogl?…d??w. Du??o si?™ nad tym zastanawiam. Oczywi?›cie nie mog?™ umie?›ci?‡ tego wszystkiego w kilku literach. Jest nawet mo??liwe, ??e mog?™ m??wi?‡ o pewnych sprawach tylko osobi?›cie, siedz?…c naprzeciwko. My?›l?™, ??e je?›li nasze stosunki si?™ rozwin?…, nadejdzie okres, kiedy b?™dziemy musieli si?™ nawzajem widzie?‡. ?»ycz?™ ci wspania?‚ego dnia. Twoja przyjac??lka Anna
Commentary of our visitor(s)

If you know the scammer, you can send a comment too. Need to submit all fields

Code
Enter (lowercase) code:


Our site is a free access website where any visitor can make a scam check or leave a comment about a person (possibly a russian dating scammer) whom the visitor got acquainted with through the online dating agency.
  The veracity of the comment is left to the person's conscience and is a result of his personal experience in the Internet. The administration of this website cannot be held responsible for the information posted by its users (name of a russian scammer, photo of a dating scammer, telephone number of a scammer, etc.) and does not enter into correspondence with the people involved (you may comment on the posted information), does not clarify points at issue, cannot appear as a representative of a user in organizations or institutions.
  We hope that you understand and support our intention to make acquaintances (that could be probably made through the more and more popular Online dating Agencies) easier, safer and of a better quality.